BZS

menu
Prijava
Facebook
Pišite nam
Koledar
Začetek

BZS

Začetek
Koledar
Pišite nam
Facebook
Prijava

Sklepi UO BZS, 25.03.2021


27.3.2021 9:38:00

UO je sprejel naslednje sklepe:


Ad. 1 Potrdi se veljavnost kandidature Tomaža Adamiča s člani bodočega upravnega odbora


Ad. 2. Razpiše se kandidacijski postopek za člane Nadzornega odbora, Disciplinske komisije in Strokovnega sveta BZS in se pozivajo klubi, da do vključno 12.4. 2021 podajo generalnemu sekretarju pisne predloge svojih kandidatov za izvolitev v navedene tri organe.


Ad.3. Določi se datum volilne skupščine BZS, ki bo 20.5.2021 in se sprejme sklep, da se volilni skupščini predlaga, da novoizvoljenemu vodstvu podeli mandat z začetkom 1.6.2021.


Ad.4. UO sklene, da se na volilni skupščini delo omeji na izvolitev novega vodstva in poročila o delu BZS v času od zadnje skupščine, medtem, ko se obravnavanje in sklepanje o bodočem delovanju BZS prepusti novemu vodstvu.