Bridge zveza Slovenije Turnirji Prijava v sistem / Log in
Uradno

Končna objava o skupščini in dopolnjen dnevni red (19.avg.2020)

m Statuta BZS sklicujem skupščino BZS, ki bo dne
01.09.2020 ob 18:00 uri v dvorani na Špici v Celju.

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izbira zapisnikarja in dveh overiteljev.
2. Letno poročilo o delu UO in komisij ter glasovanje o sprejemu poročil.
3. Finančno poročilo in poročilo o računovodskih izkazih za leto 2019 ter
glasovanje o sprejemu poročil.
4. Poročilo NO ter glasovanje o sprejemu poročila.
5. Predlog za razrešitev predsednika Bridge zveze Slovenije. Prisotni delegati o
tej točki glasujejo. Predsednik BZS je razrešen, če za predlog glasuje vsaj 2/3
na skupščini prisotnih.
6. Volitve novega UO (prejšnjemu je potekel mandat)
7. Nadaljevanje tekmovanj upoštevajoč vladne ukrepe, zakone in predloge
NIJZ ter ŠZS in MOC.
8. Program dela za novo sezono 2020/2021.
9. Finančni plan za novo sezono 2020/2021.
10. Razno.

( v primeru razrešitve predsednika oziroma neizvolitve novega upravnega odbora obravnava točk 7. 8. in 9. odpade, predsedujoči pa izvede glasovanje o sklicu izredne volilne skupščine)

Člani z več kot 30 registriranimi igralci imajo pravico do dveh delegatov. Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotna večina delegatov. Če ob napovedanem začetku seje skupščine ni navzočih dovolj delegatov, se začetek seje preloži za pol ure, nakar se seja lahko začne, če je prisotnih vsaj šest delegatov. Delegati (ne velja za predsednike klubov) se morajo OBVEZNO izkazati s pooblastili klubov.

Bridge zveza Slovenije

Predsednik, Tolja Orač