Bridge zveza Slovenije Turnirji Prijava v sistem / Log in
Uradno

Osnutek dnevnega reda skupščine ( 1.avg.2020)

Sklic skupščine Bridge zveze Slovenije

Skladno s 4. členom Statuta BZS sklicujem skupščino BZS, ki bo dne
01.09.2020 ob 18:00 uri v dvorani na Špici v Celju.

Osnutek dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izbira zapisnikarja in dveh overiteljev.
2. Letno poročilo o delu UO in komisij.
3. Finančno poročilo in poročilo o računovodskih izkazih za leto 2019.
4. Poročilo NO.
5. Glasovanje o sprejemu bilance in računovodskih izkazih za leto 2019.
6. Nadaljevanje tekmovanj upoštevajoč vladne ukrepe, zakone in predloge
NIJZ ter ŠZS in MOC.
7. Program dela za novo sezono 2020/2021.
8. Nabava potrebne opreme in finančni plan za novo sezono 2020/2021.
9. Razno.

Prosimo vse zainteresirane, da podajo dodatne predloge oziroma točke dnevnega reda pred končno objavo slednjega. Objavljene točke morajo biti v skladu s statutom, torej zadevati skupščino in ne samo upravni odbor. Dodane utemeljene predloge bomo vključili v dnevni red do 17.08.

Člani z več kot 30 registriranimi igralci imajo pravico do dveh delegatov. Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotna večina delegatov. Če ob napovedanem začetku seje skupščine ni navzočih dovolj delegatov, se začetek seje preloži za pol ure, nakar se seja lahko začne, če je prisotnih vsaj šest delegatov. Delegati (ne velja za predsednike klubov) se morajo OBVEZNO izkazati s pooblastili klubov.

Priloge (naknadno ob objavi dokončnega dnevnega reda):
1. Letno poročilo ter poročila komisij.
2. Računovodski izkazi in poročila.
3. Poročilo NO.
4. Program dela in finančni plan.

Bridge zveza Slovenije

Predsednik, Tolja Orač