Bridge zveza Slovenije Turnirji Prijava v sistem / Log in
Uradno

Sklic nadaljevanja skupščine Bridge zveze Slovenije (18.sep.2020)

Skladno s 4. členom Statuta BZS sklicujem nadaljevanje redne skupščine BZS (prekinjeno 1.9.2020), ki bo dne 17.11.2020 ob 18:00 uri v dvorani na Špici v Celju.

Osnutek dnevnega reda:
1. Izvolitev delovnega predsednika, ugotovitev sklepčnosti, izbira
zapisnikarja in dveh overiteljev.
2. Programska reorganizacija BZS.
3. Volitve UO, NO, disciplinske komisije in ostalih organov skladno s
sprejeto programsko reorganizacijo.
4. Sprejem poslovnika in finančnega pravilnika.
5. Nadaljevanje tekmovanj upoštevajoč vladne ukrepe, zakone in predloge
NIJZ ter ŠZS in MOC.
6. Program dela za novo sezono 2020/2021.
7. Finančni plan za sezono 2020/21.
8. Razno.

Prosimo vse zainteresirane, da podajo dodatne predloge oziroma točke dnevnega reda pred končno objavo slednjega. Objavljene točke morajo biti v skladu s statutom, torej zadevati skupščino in ne samo upravni odbor. Dodane utemeljene predloge bomo vključili v dnevni red do 17.10.2020.

Člani z več kot 30 registriranimi igralci imajo pravico do dveh delegatov. Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotna večina delegatov. Če ob napovedanem začetku seje skupščine ni navzočih dovolj delegatov, se začetek seje preloži za pol ure, nakar se seja lahko začne, če je prisotnih vsaj šest delegatov. Delegati (ne velja za predsednike klubov) se morajo OBVEZNO izkazati s pooblastili klubov.

Bridge zveza Slovenije

Predsednik, Tolja Orač

Celje, 18.09.2020