Bridge zveza Slovenije Turnirji Prijava v sistem / Log in

Slovar izrazov

Adut (ang. trump) Oznaka za karte v barvi končne napovedi.

Adutiranje, vlečenje adutov (ang. pulling, drawing trumps) V igri igranje visokih adutov, zato da bi pobrali oz. izbili nasprotnikove adute.

Aktivni napad (ang. atacking lead) Oznaka za udarno karto, katere neposredni namen je v napadeni barvi pobrati enega ali več vzetkov (s figurami oz. z rezanjem). Nasprotje aktivnega je pasivni (varni) napad.

Alert Opozorilo nasprotniku, da je vaš soigralec izrekel napoved, ki ima dogovorni pomen (opozorilo se pove z besedo „Alert” ali pa se pokaže z ustrezno napovedno kartico). Nasprotnik, ki sedi za vašim soigralcem, ima zdaj od vas pravico zahtevati obrazložitev napovedi. Alert je treba izreči pravočasno - preden je naslednji nasprotnik nadaljeval z licitacijo.

Ataka, udarna karta (ang. opening lead) Oznaka za prvoizigrano karto v igri.

Balans moči Oznaka, da je figurna moč kart približno enakomerno porazdeljena med oba para.

Balansirani, uravnoteženi list (ang. balanced, regular hand) Oznaka za liste z razporeditvami 4432, 4333 ali 5332 - našteti listi vsebujejo od kratkosti kvečjemu en dvojec.

Balansiranje (ang. protecting, balancing) Ponovna oživitev licitacije, potem ko sta dva igralca zaporedoma pasirala. Balansiranje je značilno za nižje stopnje licitacije, prvo in drugo, vendar je enako uporabno tudi na višjih stopnjah.

Baražna, zaporna napoved (ang. preemptive bid) Oznaka za napovedi na drugi ali še višjih stopnjah, ki jih izkličemo s šibkim listom, ki pa vsebuje dolgo barvo. Namen take napovedi je oviranje nasprotnika pri napovedovanju.

Barva (ang. suit) Krajše ime za igralno barvo. Barve so v licitaciji po moči razvrščene od najšibkejše proti najmočnejši takole: - križ (tudi tref) - deteljičin list, - karo - diamant, - srce, - pik - vrh kopja.

Barvanje, sledenje barvi (ang. following the suit) V igri igranje v barvi prvoizigrane karte v vzetku.

Blokada (ang. blocking) V igri položaj, ko ne moremo pobrati svojih sicer visokih kart, ker nimamo prehoda do njih.

Bord (ang. board) (1) Na turnirjih oštevilčena škatlica ali ovitek, ki se uporablja za prenos kart posameznih partij z mize na mizo. Bord ima štiri predalčke z oznakami North, South, East, West, v katere igralci spravljajo svoje karte. Na bordu sta označeni tudi ranljivosti obeh parov ter igralec, ki začenja napovedovanje. (2) Razporeditev kart v posamezni partiji.

Brezadut (ang. no trump) (1) Napoved igre, v kateri se igra brez adutov. Brezadut je pri napovedovanju vrednejši od vseh igralnih barv. (2) Tudi oznaka za igro brez adutov.

Chicago Oznaka za način igranja in obračunavanja, primeren za štiri igralce v prostem igranju bridža. Posamezno rundo igranja sestavljajo štiri igre, v kateri so ranljivosti določene na naslednji način: I-I, II-I, I-II, II-II.

Delivec (ang. dealer) Oznaka za igralca, ki zmeša in podeli karte in je prvi na vrsti v licitaciji.

Delna igra (ang. partscore) Oznaka za vse igre, ki po vrednosti ne dosegajo vrednosti manše (100 točk).

Dobitna karta (ang. winner) V igri oznaka za karto (lahko jih je tudi več), ki bo dobila vzetek, ker je najvišja v barvi.

Dogovorna kartica
(ang. convention card) Manjši obrazec iz tršega papirja, na katerem soigralski par pregledno predstavi svoj napovedovalni in igralni sistem in dogovore, ki jih uporablja. Dogovorno kartico uporabljamo na turnirjih za predstavitev sistema nasprotnikom.

Dolžina (ang. length) Izraz za barvo, v kateri imamo tri ali več kart.

Dolžinski signal (ang. length signal) V igri signal, s katerim soigralcu sporočimo število kart (ali imamo sodo ali liho število) v določeni barvi.

Dvobarvni list (ang. two-suiter) Oznaka za list, ki ima dve izrazito dolgi barvi, v eni najmanj pet in v drugi najmanj štiri karte (to označimo s 5-4).

Enobarvni list (ang. one-suiter) Oznaka za list z eno samo prevladujočo dolgo barvo - ta je vsaj petkartna, druge barve pa so največ trikartne.

Figura, honor (ang. honor) Najvišje karte v barvi : as, kralj, dama, fant in 10. V diagramih jih označujemo z oznakami A, K, Q, J in T (ang. ten - deset).

Figurne kontrole Posebna enota za vrednotenje lista, ki šteje samo ase in kralje, pri čemer je as vreden dve figurni kontroli in kralj eno.

Figurni, hitri vzetek (ang. honor trick, quick trick) Kombinacija figur v posamezni barvi, ki statistično z veliko verjetnostjo omogoča dobiti vzetek. Kombinacija AK šteje na primer dva hitra vzetka, AQ enega in pol, A ali KQ enega in Kx ali QJx pol hitrega vzetka.

Fit, skladje (ang. fit) Pri opisovanju listov oznaka za barvo, v kateri imata soigralca skupaj osem ali več kart. Soigralca praviloma izkličeta za aduta samo barvo, v kateri imata skladje.

Forsiranje (ang. forcing) (1) V igri način igranja v obrambi, pri katerem z zaporednim igranjem svoje dolge barve prisilimo izvajalca k rezanju in s tem krajšanju njegovega aduta. (2) V licitaciji klici, ki jih soigralec ne sme pasirati.

Honor, figura (ang. honor) Najvišje karte v barvi : as, kralj , dama, fant in 10. V diagramih jih označujemo z oznakami A, K, Q, J in T (od ang. ten - deset).

Igralec (ang. player) Igralec bridža, tisti, ki licitira in igra.

IMP (kratica od ang. international match points - mednarodne primerjalne točke) Obračunska enota za vrednotenje rezultatov pri moštvenem tekmovanju.

Impass (ang. finesse) V igri tehnika izigravanja kart (t. i. »igranje mimo«), ki omogoča igralcu dobiti vzetek s karto, ki tisti trenutek ni najmočnejša karta v barvi.

Informativna, licitacijska kontra (ang. take out double) Kontra nasprotnikovi napovedi, ki po svojem pomenu ni namenjena rušenju nasprotnikove igre za večji dobiček, temveč zahteva od soigralca, da kaj napove. V katerih sosledjih napovedi ima kontra licitacijski, v katerih pa kaznovalni pomen, določa napovedovalni sistem.

Izvajalec (ang. declarer) Oznaka za igralca, ki je določen za odigravanje partije. Izvajalec postane tisti izmed obeh soigralcev, ki je v postopku napovedovanja prvi napovedal barvo (oz. brezadut) končne napovedi.

Junior Oznaka za igralca do 25 leta starosti.

Kakovostni signal (ang. quality signal) V igri signal, s katerim soigralcu nakažemo moč oz. šibkost v eni izmed svojih barv.

Karte (ang. pack) Snopič 52 igralnih kart, s katerimi igramo bridž.

Kazenska kontra (ang. penalty double) Kontriranje nasprotnikov z namenom, da bi zrušili njihovo igro.

Kibic (ang. kibitzer) Gledalec pri igri.

Klic (ang. call) Skupni izraz za vse izraze, ki jih uporabljamo pri licitaciji v bridžu; klice sestavlja 35 različnih napovedi ter izklici kontra, rekontra in pas.

Ključna napoved (ang. cue bid) Pri licitaciji napoved barve, ki jo je pred tem napovedal nasprotnik. Ključna napoved ima lahko v licitaciji različne pomene: lahko kaže zadržek oz. kontrolo, sprašuje po zadržku ali pa ima pomen licitacijske kontre. Soigralec ne sme ključne napovedi v nobenem primeru pasirati.

Opomba: Za napovedi prvih oz. drugih kontrol pri konstruktivnem prodiranju proti slemu sta v rabi tako izraz ključna napoved in tudi kontrolna napoved.

Kolo, runda (ang. round) Po tekmovalnem sistemu določeno število partij na turnirju, ki jih par odigra z istim nasprotnim parom pri isti mizi.

Končna napoved, kontrakt (ang. final bid) (1) Oznaka za zadnjo napoved v igri. (2) Tudi obveza soigralcev, da v igri osvojita napovedano število vzetkov.

Kontra (ang. double) V postopku napovedovanja oznaka za klic, izrečen na nasprotnikovo napoved, s katerim se poveča obračunska vrednost padcev v njegovi igri (pa tudi vzetkov, če igro opravi). Ker kontra ne porabi nobenega napovedovalnega prostora, se v nekaterih sosledjih uporablja tudi kot ekonomičen vstop v postopek napovedovanja (glej informativna kontra), lahko pa ima tudi druge dogovorne pomene.

Kontrola Oznaka za kombinacijo kart v barvi, ki preprečuje, da bi nasprotnika v njej na hitro pobrala več vzetkov. V brezadutni igri predstavljajo kontrole različne kombinacije figur, v igri z aduti pa tudi kratkosti. Kontrole označujemo s stopnjami: prva (as oz. praznina), druga (kralj oz. enojec), tretja (dama oz. dvojec).

Kontrolna napoved (ang. cue bid) V licitaciji vrsta ključne napovedi, s katero pokažemo prve oz. druge kontrole pri prodiranju proti slemu, potem ko sta se soigralca poprej dogovorila za adutno barvo.

Konvencija, dogovor (ang. convention) (1) Klic (lahko tudi sosledje klicev), za katerega se soigralca dogovorita, da ima v licitaciji posebni, ne naravni pomen. (2) Način igranja v obrambi, ki nima »naravnega« pomena, glej signal.

Kratkost Skupni izraz za kratke barve v listu: praznino (nič kart v barvi), enojec (eno karto v barvi) in dvojec (dve karti v barvi).

Križno rezanje (ang. crossruff) V igri z aduti način igranja z izmeničnim rezanjem na mizi in v roki, tako da adute izkoristimo ločeno.

Krog tekmovanja (ang. session) Časovno zaključen del večkrožnega tekmovanja (npr. prvi krog v soboto, drugi krog v nedeljo).

Licitacija, napovedovanje (ang. bidding, auction) Začetni del partije bridža, v katerem igralci določijo igro, ki jo bodo igrali.

Licitacijska, informativna kontra (ang. take out double) Kontra nasprotnikovi napovedi, ki po svojem pomenu ni namenjena rušenju nasprotnikove igre za večji dobiček, temveč zahteva od soigralca, da nekaj napove. V katerih sosledjih napovedi ima kontra licitacijski, v katerih pa kaznovalni pomen, določa napovedovalni sistem.

Licitacijske kartice (ang. bidding box) Pripomoček za licitiranje - škatlica s karticami, na katerih so natisnjeni vsi možni klici pri bridžu. Pri mizi ima vsak igralec svojo škatlico, iz katere, ko je na vrsti za licitiranje, vzame kartico z ustreznim klicem, in jo položi predse na mizo.

List (ang. hand) Oznaka za trinajst kart, ki jih dobi vsak igralec pri mizi.

Ločeni figuri (ang. split honors) Izraz, s katerim označujemo, da sta dve figuri v izbrani barvi razdeljeni med oba soigralca, ena pri enem in druga pri drugem (takšna je statistično najverjetnejša razporeditev katerihkoli dveh izbranih figur v barvi).

Major Oznaka za vrednejši igralni barvi, in .

Mali slem (ang. small slam) Napoved dvanajstih vzetkov.

Manša (ang. game) Oznaka za igro, ki po vrednosti dosega ali presega 100 točk (ob izpolnitvi manše soigralca zaslužita posebno točkovno premijo).

Manšni poskus (ang. game try, trial bid) Manšni poskus imenujemo napoved nove barve, potem ko sta soigralca na drugi stopnji potrdila adutno barvo. Manšni poskus pomeni vabilo k napovedi manše

Matchpoint Obračunska enota, s katero se na turnirjih vrednotijo rezultati igralcev pri primerjanju z dosežki drugih igralcev.

Menjava barve (ang. to shift) Izraz za potezo igralca v igri, ko odpre novo barvo.

Minor (slov. manjši, manj pomemben) Oznaka za manj vredni igralni barvi, in .

Miza (ang. dummy) (1) Oznaka za igralca - to je izvajalčev soigralec - ki po odigranju udarne karte položi svoje karte odprte na mizo. Miza odigrava svoje karte po navodilih izvajalca. (2) Tudi oznaka za karte izvajalčevega soigralca.

Močni brezadut (ang. strong no trump) Oznaka za vsa odprtja 1B, za katere predpisuje sistem moč 15 ali več točk (ponavadi od 15 do 17 oz. od 16 do 18).

Močno dve (ang. strong two) Oznaka za odprtja v barvi na drugi stopnji, s katerimi odpiramo zelo močne liste.

Močni križ Napovedovalni sistem, ki močne liste odpira z dogovorno napovedjo 1 (npr. Precision, Blue club).

Moštveno tekmovanje Tekmovanje moštev.

Moštvo Osnovna tekmovalna enota na moštvenih prvenstvih. Moštvo sestavljata dva para (najmanj štirje, največ šest igralcev).

Nadklic (ang. overcall) Označba za napoved, s katero se vmešamo na odprtno napoved nasprotnika.

Nadvzetek (ang. overtrick) Oznaka za vsak vzetek, ki presega napovedano število vzetkov.

Napadalec Oznaka za obrambnega igralca, ki izigra udarno karto.

Napoved (ang. bid) V licitaciji napoved stopnje igre in označba adutne barve oz. brezaduta (na primer 4, 3NT).

Naprej, pas, pasiranje (ang. pass) Klic, s katerim licitacijo prepustimo naslednjemu igralcu po vrsti.

Negativna kontra (ang. negative double) Oznaka za vrsto kontre. Izreče jo odzivalec po nasprotnikovem nadklicu soigralčevega odprtja. Negativna kontra je po funkciji licitacijska.

Negativna napoved (ang. denial bid) Določene dogovorne napovedi, ki kažejo šibkost (v naravnem sistemu 2 po odprtju 2, v Precisionu 1 po odprtju 1).

Neomejena napoved (ang. unlimited bid) Napovedi, ki po napovedovalnem sistemu nimajo določene zgornje meje svoje moči in so zato obvezujoče - soigralec jih v nobenem primeru ne sme pasirati (na primer napoved 1 na odprtje 1).

Nepodprta figura (ang. unsuported honor) Oznaka za osamljeno figuro v barvi (na primer K v K873).

Neskladnost listov (ang. misfit) Oznaka za taka lista soigralcev, ki se ne ujemata v nobeni barvi. Neskladnost močno zniža skupno uporabno vrednost listov.

Nizke karte (ang. spot cards) Oznaka za karte z vrednostmi od 2 do 9.

Obramba (ang. defenders) Oznaka za oba nasprotnika, ki igrata proti izvajalcu.

Obrambne napovedi Skupna oznaka za napovedi, s katerimi se vmešamo, potem ko je napovedovanje odprl eden od nasprotnikov.

Obrat (ang. reverse) V licitaciji najprej napoved manj vredne in pozneje napoved več vredne barve. Igralec pokaže z obratom močan list, ter da je prvonapovedana barva daljša od drugonapovedane.

Obrnjena igra (ang. dummy reversal) Oznaka za način izvajanja, kadar adutiramo z aduti na mizi in režemo s tistimi v roki.

Obvezujoča napoved (ang. forcing bid) Oznaka za napoved, ki po napovedovalnem sistemu od soigralca zahteva, da nekaj napove (da ne pasira). Nekatere obvezujoče napovedi obvezujejo k napovedi določenega cilja, na primer do 2NT, do manše (ang. game forcing), do malega slema itd.

Odmet (ang. discard) V igri igranje karte druge barve, potem ko igralec ne more slediti barvi vodilne karte v vzetku.

Odpiratelj (ang. opener) Oznaka za prvega igralca v postopku licitacije, ki ne pasira.

Odpovedna napoved (ang. sign off) Napoved, ki po svojem značaju soigralca poziva k pasiranju.

Odpreti barvo V igri igranje barve, ki dotlej še ni bila izigrana.

Odprtje (ang. opening bid) Oznaka za prvo napoved nasploh v postopku napovedovanja.

Odziv (ang. respond) V licitaciji napoved, s katero se odzovemo na soigralčevo odprtje ali vmešavanje.

Odzivalec (ang. responder) Oznaka za odpirateljevega oz. nadklicateljevega soigralca - igralca, ki odgovarja na soigralčevo začetno akcijo.

Odzivna kontra (ang. responsive double) Če je po soigralčevi informativni kontri naslednji igralec povišal odprtje, se imenuje kontra z vaše strani nasprotna. Nasprotna kontra je po funkciji licitacijska, zato je soigralec ne sme pasirati.

Ohrabrilni signal (ang. come on signal) V igri signal, s katerim soigralcu pokažemo interes za barvo, ki jo je napadel oz. odprl. Ohrabrilno signaliziramo klasično z igranjem najvišje izmed razpoložljivih nizkih kart.

Omejena napoved (ang. limit bid) Oznaka za napovedi, katerih razpon moči je v mejah 3 točk. Za soigralca omejene napovedi praviloma niso obvezujoče.

Padec (ang. undertrick) (1) Oznaka za vsak vzetek manka v igri glede na napovedan kontrakt. (2) Izgubljena igra.

Par (ang. pair) Osnovna tekmovalna enota pri bridžu - sestavljata ga dva soigralca.

Parsko tekmovanje (ang. match-point duplicate, pair tournament) Tekmovanje parov.

Partija (ang. deal) (1) Razdelitev kart med štiri igralce. (2) Razdelitev kart, vključno z izbrano dejansko licitacijo in igro.

Partner, soigralec (ang. partner) Nasproti sedeči igralec, s katerim igramo v paru proti drugemu paru.

Pas, pasiranje, naprej (ang. pass) Po slovensko „Naprej” - klic, s katerim licitacijo prepustimo naslednjemu igralcu po vrsti.

Pasivni, varni napad (ang. protecting lead) Oznaka za tako udarno karto, katere poglavitni namen je, da izvajalca ne obdari z vzetkom, ki ga v igri sam ne bi mogel dobiti.

Podpora (ang. support) Oznaka za karte, ki jih imamo v soigralčevi napovedani barvi.

Podpreti (ang. raise) V napovedovanju oznaka za napoved soigralčeve barve na višji stopnji.

Pokrivanje (ang. cover) V igri oznaka za igranje višje figure na nižjo figuro nasprotnika.

Polaganje igre (ang. claim) Dejanje izvajalca, ponavadi proti koncu partije, ko položi svoje karte odprte na mizo, in obrazloži, kako bo partijo izpeljal do konca. Pri polaganju je potrebno upoštevati pravila za polaganje.

Poodprtje (ang. opener's rebid, rebid) V napovedovanju oznaka za drugo odpirateljevo napoved („po odprtju”).

Poodziv (ang. responder's rebid) V napovedovanju oznaka za drugo odzivalčevo napoved („po odzivu”).

Prehod (ang. entry) Oznaka za karto v igralčevem listu, ki mu omogoča, da v igri po potrebi prevzame vzetek.

Prenosna napoved, transfer (ang. transfer bid) V napovedovanju oznaka za posebno dogovorno napoved, ki od soigralca zahteva, da napove naslednjo napoved po vrsti.

Prepuščanje (ang. duck - skloniti se, počepniti) (1) V igri oznaka za namerno prepustitev vzetka nasprotniku. S prepuščanjem se poslužimo pri ohranjanju svoje ali pri prekinjanju nasprotnikove komunikacije ali pa pri razvijanju svoje dolge barve. (2) Spuščanje enega ali več vzetkov neposredno na nasprotnikov napad imenujemo posebej zadržanje (ang. hold up). Namen zadržanja je prekinitev komunikacije med nasprotnikoma.

Prilagojeni rezultat (ang. adjusted score) Rezultat, ki ga za igro pri mizi v primeru posebnih okoliščin (največkrat nepravilnosti v igri) določi sodnik.

Pripravljalni križ (ang. short, prepared club) Sistemsko načelo, ki dopušča, da odprtje 1 ne obljublja nujno štirih kart v križu. To načelo uporablja večina licitacijskih sistemov.

Ranljivost (ang. vulnerability) Ranljivost označuje eno izmed dveh obračunskih tarif v igri: prva manša (nižja tarifa) in druga manša (višja tarifa). V turnirski igri je ranljivost označena na bordu, v prostih igrah jo določajo igralci sami (na primer po sistemu Chicago).

Razporeditev (ang. distribution) (1) Štiri številke, ki predstavljajo, koliko kart imamo v listu v posameznih barvah, na primer 2353. Številke lahko predstavljajo barve po vrsti ali pa samo razporeditveni vzorec, ne glede na barve - v drugem primeru jih zapišemo od najvišje številke do najnižje, na primer 5332. (2) Tudi oznaka za način, kako je posamezna barva porazdeljena med štiri igralce.

Razvijanje, vzpostavljanje barve (ang. establish the suit) Igralni postopek, pri katerem nasprotnikoma izbijamo visoke karte v izbrani barvi vse dotlej, dokler naše preostale karte v tej barvi ne postanejo dobitne.

Rekontra (ang. redouble) Klic v postopku napovedovanja, izrečen na nasprotnikovo kontro, s katerim se še dodatno poveča obračunska vrednost vzetkov oz. padcev v igri.

Rele (ang. relay) Oznaka za dogovorno napoved, s katero od soigralca zahtevamo, da nadaljuje z opisovanjem svojega lista. Za rele se ponavadi uporabi prva razpoložljiva napoved po vrsti.

Renons (ang. revoke) (1) Nepravilnost v igri. (2) Klicanje sodnika oz. vodje tekmovanja zaradi kršenja pravil.

Rezanje (ang. ruff) Igranje aduta na nasprotnikovo neadutno barvo, potem ko igralec ne more več barvati. Pri bridžu rezanje ni obvezno, ampak je stvar igralčeve presoje.

Rober (ang. rubber) Oznaka za danes pretežno opuščen način igranja in obračunavanja v prostem igranju bridža. Posamezna runda igranja se konča, ko prvi izmed parov doseže rober - dve manši.

Roka (ang. hand) Oznaka za izvajalčeve karte.

Runda, kolo (ang. round) Po tekmovalnem sistemu določeno število partij na turnirju, ki jih par odigra z istim nasprotnim parom pri isti mizi.

bk (ang. setting trick) Oznaka za prvi vzetek obrambe, ki izvajalca spravi pod mejo njegovih napovedanih vzetkov.

Sekvenca (ang. sequence) Oznaka za zaporedne figure v barvi. Razlikujemo popolne, nepopolne, notranje in kratke sekvence.

Senior Oznaka za igralca, ki je dopolnil 55 let starosti.

Signal (ang. signal) V igri dogovorjen način izigravanja kart, s katerim si soigralca sporočata za igro pomembne informacije.

Skladje, fit (ang. fit) Pri opisovanju listov oznaka za barvo, v kateri imata soigralca skupaj osem ali več kart. Soigralca praviloma izkličeta za aduta samo barvo, v kateri imata skladje.

Sledenje barvi, barvanje (ang. following the suit) V igri oznaka za igranje karte v barvi vodilne karte v vzetku.

Slem (ang. slam) Napoved dvanajstih vzetkov (mali slem) oz. trinajstih vzetkov (veliki slem).

Soigralec, partner (ang. partner) Nasproti sedeči igralec, s katerim igramo v paru proti drugemu paru.

Stisk, primež (ang. squeeze) Položaj v igri, v katerem je igralec prisiljen odmetati dobitno karto (in tako nasprotniku omogočiti dodatni vzetek). Primež lahko kreiramo s svojo (dobro) igro ali pa nastane sam po sebi.

Stopnja (ang. level) Številka od 1 do 7 v napovedih. Označuje, koliko vzetkov nad osnovnimi šestimi sta se soigralca zavezala pobrati v igri.

Stran (ang. side) Oznaka za par pri mizi kot nasprotnika drugemu paru.

Stranska barva (ang. side suit) Oznaka za vse neadutne barve v igri z aduti.

Šibki brezadut (ang. weak no trump) Oznaka za vsa odprtja 1NT, za katere sistem predpisuje moč od 13 do 15 oz. od 12 do 14 točk (lahko pa tudi še šibkejšo).

Šibko dve (ang. weak two) Oznaka za zaporna odprtja na drugi stopnji, na primer 2, 2.

Štoper, zadržek (ang. stopper, guard) Oznaka za tako kombinacijo figur v barvi, ki preprečuje, da bi nasprotnika barvo „prebila” in v njej pobrala vse vzetke. Zadržki imajo poseben pomen v brezadutnih igrah.

Točka (ang. point) Splošno uveljavljena enota za enostavno vrednotenje moči lista. Točke so lahko figurne (ang. honor, high card), dolžinske, distributivne (ang. distributional).

Transfer, prenosna napoved (ang. transfer bid) V napovedovanju oznaka za posebno dogovorno napoved, ki od soigralca zahteva, da napove naslednjo napoved po vrsti.

Tribarvni list (ang. three-suiter) Oznaka za list s tremi izrazitimi dolgimi (vsaj štirikartnimi) barvami.

Turnir (ang. tournament) Tekmovanje, sestavljeno iz ene ali več tekem. Posamezna tekma ima lahko več tekmovalnih krogov, vsak krog pa sestavlja določeno število rund oziroma kol z določenim številom partij.

Udarna karta, ataka (ang. opening lead) Oznaka za prvoizigrano karto v igri.

Uravnoteženi, balansirani list (ang. balanced, regular hand) Oznaka za liste z razporeditvami 4432, 4333 ali 5332 - našteti listi vsebujejo od kratkosti kvečjemu en dvojec.

Vabilo (ang. invitation) Oznaka za napovedi, ki po svojem značaju od soigralca zahtevajo, da napove manšo (ali slem), če je maksimalen v svojem razredu moči.

Veliki slem (ang. grand slam) Napoved trinajstih vzetkov.

Vilice (ang. tenace) Oznaka za dve nepovezani figuri v barvi (npr. KJ v KJxx).

Vmešavanje (ang. interference bid) Oznaka za klic igralca, potem ko so licitacijo odprli nasprotniki.

Voda (ang. book) (1) Oznaka za osnovnih šest vzetkov v partiji. V napovedih označuje stopnja vzetke nad vodo (z napovedjo 3NT se na primer obvežemo pobrati 9 vzetkov). (2) Tudi največje število vzetkov, ki jih sme izvajalec v igri prepustiti obrambi, da še opravi igro.

Vodilna karta (ang. lead) Oznaka za prvoizigrano karto v posameznem vzetku.

Vodja tekmovanja (ang. tournament director) Glavni sodnik na turnirju oz. tekmovanju.

Vprašalna napoved (ang. asking bid) Oznaka za dogovorne napovedi, ki so namenjene spraševanju soigralca po izbranih lastnostih njegovega lista. Vprašalne napovedi uporabljajo le redki napovedovalni sistemi.

Vsiliti vzetek (ang. throw in) Igralni postopek, s katerim vzetek v pravem trenutku oddamo izbranemu nasprotniku, da mora potem iz svoje roke igrati sebi v škodo.

Vzetek (ang. trick) Osnovna obračunska enota v partiji bridža. Vzetek sestavljajo štiri izigrane karte, ki jih pobere eden izmed parov. Vsaka igra šteje skupaj 13 vzetkov.

Vzpostavljanje, razvijanje barve (ang. establish the suit) Igralni postopek, pri katerem nasprotnikoma izbijamo visoke karte v izbrani barvi vse dotlej, dokler naše preostale karte v tej barvi ne postanejo dobitne.

Yarborough Izvirno žargonski izraz za list, ki ne premore karte, višje od devetke, v praksi izraz za vsak šibek list.

Zadržek, štoper (ang. stopper, guard) Oznaka za tako kombinacijo figur v barvi, ki preprečuje, da bi nasprotnika barvo „prebila” in v njej pobrala vse vzetke. Zadržki imajo poseben pomen v brezadutnih igrah.

Zaporna, baražna napoved (ang. preemptive bid) Oznaka za napovedi na drugi ali še višjih stopnjah, ki jih izkličemo s šibkim listom, ki pa vsebuje dolgo barvo. Namen take napovedi je oviranje nasprotnika pri napovedovanju.

Zavrnitveni signal (ang. discouraging signal) V igri signal, s katerim soigralcu pokažemo, da nimamo interesa za barvo, ki jo je napadel oz. odprl. Zavrnitev signaliziramo klasično z igranjem najnižje izmed razpoložljivih nizkih kart.

Zgubitna karta (ang. loser) Oznaka za vse tiste karte v listu, ki po splošni oceni nimajo nikakršnih možnosti, da bi dobile vzetek.

Zrušiti igro (ang. to set the contract) V obrambi pobrati več vzetkov, kot bi jih izvajalec glede na svojo napoved smel oddati.

Žrtvena napoved (ang. sacrifice bid, save) Oznaka za napoved, za katero je očitno, da je ni mogoče uresničiti. Žrtvena napoved temelji na računici, da bo nasprotnikoma zrušenje žrtvene napovedi prineslo manjši dobiček kot njuna napovedana in opravljena igra. Glej tudi Zaporna, baražna napoved.