Bridge zveza Slovenije Turnirji Prijava v sistem / Log in

Upravni odbori in skupščine

4. Korespondenčna seja UO dne 07.04.2021

Zapisnik

8. Seja UO dne 25.03.2021

Zapisnik

2. Korespondenčna seja UO dne 28.02.2021

Zapisnik

7. Seja UO dne 18.02.2021

Zapisnik

1. Korespondenčna seja UO dne 12.02.2021

Zapisnik

6. Seja UO dne 04.02.2021

Zapisnik

5. Seja UO dne 28.01.2021

Zapisnik

4.Seja UO dne 21.01.2021

Zapisnik

3. Seja UO dne 14.01.2021

Zapisnik

2. Seja UO dne 07.01.2021

Zapisnik

1. Seja UO dne 30.12.2020

Zapisnik

Nadaljevanje seje Skupščine BZS dne 28.12.2020

Zapisnik skupščine

Seja Skupščine BZS z dne 01.09.2020

Zapisnik skupščine

Seja UO dne 4.4.2018 - zapisnik

Prisotni: Bojana Hrvatin, Marko Baša, Stane Sraka, Jože Sadar in Tolja Orač.

Dnevni red:
1.Ugotovitev prisotnosti : vsi člani UO (5 oseb).
2.Odločitev glede glasovanja na volilni skupščini EBL v Ostende-ju v Belgiji letos junija: ker se tekmovanja in skupščine EBL ne bomo udeležili, podelimo pooblastilo z navodili hrvaškemu delegatu. Podpremo Ivesa Aubryja kot predsednika (funkcijo je opravljal že do sedaj) in Jurico Carića kot člana UO EBL (funkcijo je opravljal že do sedaj in je tudi predsednik komisije za male federacije). Utemeljitev: oba sta nam naklonjena in v opciji je organizacija EP in SFC (Small federations Cup).
3.Sprejetje Poslovnika o delu skupščine BZS, ki ga je sestavil Marko Baša.
4.Komisija za preverjanje dela učne sekcije in preverjanje licenc po pravilniku (Marjan Zadel + imenovani) preveri delo oseb z licenco glede na poročila, ki jih slednji morajo oddati do 30.4.2018 elektronsko na naslov marjan.zadel1@gmail.com., nato komisija do 25.5.2018 objavi osebe z veljavnimi licencami in nivo predavatelja po pravilniku.
5.Poskusno ustanovimo knjižnico BZS s pomočjo Vlaste Stokanović (usposobljena in odgovorna oseba skupaj s predstavnikom »ŠD Greens 31«, ker bo lokacija v klubu »ŠD Greens 31«. Namenjena višina sredstev za nabavo literature v poskusnem obdobju je 200 €, po letu dni delovanja bomo ocenili smiselnost in se odločili o nadaljevanju. Rok za začetek izdajanja literature je 31.8.2018.
6.Izbira vodje mladinske sekcije: Gregor Rus.
7.Šolanje kadrov za državnega sodnika bridža, ki naj bi v naslednjih nekaj letih prevzel funkcijo Dušana Krautsaka (po želji slednjega je, da skupaj sodita v naslednjem letu z Marjanom Zadelom, ki se s tem strinja). Objavimo razpis za kandidate za sodnika.
8.Zaključek sezone in podelitve diplom, priznanj in medalj bo v dvorani Zdraviliškega doma na Dobrni kot lani in možna namestitev v Hotelu Park.

Skupščina BZS dne 27.05.2017 - zapisnik

Sejo je vodil delovni predsednik Baša Marko. Začeli smo ob 11:00 uri.
Prisotni z volilnimi glasovi:
Dušan Fortuna (BK Novo mesto- 1 glas);
Franc Gornik (BK Kočevje – 1 glas);
Milica Marin (Štajerski Bridge klub - 1 glas); Silva Jamnik (Štajerski Bridge klub - 1 glas);
Janez Kuntarič (BK Celje - 2 glasova);
Viljem Božo Jelen (Šaleški bridge klub - 2 glasova);
Marko Baša (BK Postojna – 1 glas);
Marjan Zadel (BK Tivoli – 1 glas);
Jože Sadar (BK Žužemberk – 1 glas);
Gregor Kit (ŠD Green's 31 – 2 glasova);

Ostali prisotni:
Tolja Orač, Bojana Hrvatin

Dnevni red
1) Ugotovitev sklepčnosti
Ugotavljeno je, da je na skupščini prisotno 9 delegatov s 13 glasovi od možnih 15 glasov, kar znaša 87,7%-no udeležbo. Prisotno je torej dovolj glasov in skupščina lahko veljavno odloča.
izbira zapisnikarja in dveh overoviteljev
Predlog s strani predsednika BZS je, da za delovnega predsednika izvolimo Marka Bašo, za zapisnikarja Jožeta Sadarja in za dva overovitelja Milico Marin in Dušana Fortuno.
GLASOVANJE: predlog je bil soglasno sprejet, torej 13 glasov ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANI
2) Letno poročilo in računovodski izkaz za leto 2016, poročilo NO in sprejem obeh prvo omenjenih aktov.
Bojana Hrvatin (zakladnik) je obrazložila letno poročilo. Tolja Orač je prebral tudi poročilo o delu UO.
RAZPRAVA:
- Podana je bila pripomba Milice Marin, ki je v roku in v skladu s pravnimi akti zveze dne 16.6.2016 na naslov BZS in članom upravnega odbora poslala vlogo za finančno pomoč pri promociji bridža pri mladih. Odgovora do danes ni prejela. Predsednik BZS se je opravičil in obljubil, da bodo vlogo urgentno obravnavali ter, da bo v roku meseca dni posredovan odgovor Milici Marin.
- Gregor Kit je predlagal, da napišemo in sprejmemo Poslovnik o vodenju skupščine ter, da ta pravilnik ustrezno arhiviramo. Poleg tega je predlagal, da se ustrezna poročila, ki bodo zapisana v poslovniku o vodenju skupščine, posredujejo predsednikom klubov vsaj 1 mesec dni pred sklicano skupščino tako, da se lahko v klubih dogovorijo o glasovanju delegatov na skupščini. Člani skupščine so ga podprli in zadolžili UO, da do naslednje skupščine pripravi Poslovnik o vodenju skupščine, kjer bo to tudi zapisano.
GLASOVANJE: Predsednik je izvedel ločeno glasovanje in sicer
• Sprejem letnega poročila za leto 2016 je bil sprejet z 9 glasovi ZA, 0 PROTI, 4 VZDRŽANI (ŠD Greens in Štajerski BK)
• Poročilo NO in je bilo sprejet z 12 glasovi ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN (Štajerski BK Milica Marin)
3) Volitve predsednika BZS.
Na BZS je prišla le ena vloga za kandidaturo za predsednika BZS in to s strani dosedanjega predsednika Tolje Orača.
Tolja je predstavil svojo kandidaturo in komentiral svoje delo v dosedanjem mandatu
RAZPRAVA:
- Gregor Kit je predlagal, da se več truda vloži v iskanje in kasnejše izobraževanje slovenskih sodnikov. Tolja Orač si je to zabeležil in obljubil, da bo v primeru njegove izvolitve poskrbel, da bo izveden razpis s strani BZS
- Gregor Kit, Milica Marin, Marjan Zadel in Marko Baša so predlagali, da naj v bodoče UO še več naredi za promocijo bridža pri nas.
- Upravnemu odboru je bil podan s strani delegatov skupščine predlog, da sprejme sklep o tem, da se juniorje oprosti plačila prijavnine na državna prvenstva. Ker so bili na skupščini prisotni štirje člani (potrebna večina) upravnega odbora, so glasovali o tem in soglasno sprejeli naslednji sklep:
SKLEP UO:
Juniorji so oproščeni plačila prijavnine za vsa državna tekmovanja v primeru ugodnega finančnega stanja BZS.
GLASOVANJE: Predlog je bil sprejet soglasno torej s 4 glasovi ZA, 0 glasov PROTI in enim odstnim članom UO..
4) Program dela za naslednje petletno obdobje in finančni plan za novo igralno sezono (podal ga je novoizvoljeni predsednik)

S strani Tolje Orača je bil predlagan program dela za naslednje petletno obdobje in finančni plan za isto obdobje ter tudi za novo sezono
RAZPRAVA:

- Predlag s strani Grega Kita je, da Tolja dopolni predstavljen program dela s pripombami iz razprav v 2 in 3 točki ter da ga posreduje v klube, kjer ga lahko dopolnijo s predlogi iz posameznih klubov. Delegati so se skupaj s predsednikom s tem predlogom strinjali.

GLASOVANJE: Predlog je bil sprejet soglasno torej s 13 glasovi ZA, 0 glasov PROTI in 0 VZDRŽAN.

5) Razno
- V roku ni prispel noben pisni predlog za obravnavo pod točko razno.
- Marjan Zadel je obvestil skupščino o poteku veljavnosti licenc v mesecu novembru in kot predsednik komisije izrazil željo, dag a UO podpre pri izpolnjevanju pogojev za podaljšanje licenc glede na napisane pogoje v pravilniku. UO ga je podprl.
- Viljem Božo Jelen je seznanil skupščino s težavami v šaleškem klubu po zamenjavi predsednika.
- Dušan Fortuna je predlagal, da BZS uradno pohvali in izda plaketo g. Vladimirju Uglešišču. Ker je podelitev priznanj, medalj in plaket sledila že naslednji dan, je upravni odbor dal takoj na glasovanje sklep o plaketi za g. Vladimirja Uglešiča in ga s 4 glasovi za (potrebna večina) sprejel. Vladimirja Uglešiča se ustno pohvali na podelitvi, plaketo pa se mu izroči naknadno.

Seja skupščine je bila zaključena ob 13:26.
Zapisal: Jože Sadar.
Dobrna, dne 27.5.2017.

Seja UO dne 27.05.2017 - zapisnik

Dnevni red:

1. Na predlog Gregorja Kita (na skupščini istega dne, citiram: predlagal je, da napišemo in sprejmemo Poslovnik o vodenju skupščine ter, da ta pravilnik ustrezno arhiviramo. Poleg tega je predlagal, da se ustrezna poročila, ki bodo zapisana v poslovniku o vodenju skupščine, posredujejo predsednikom klubov vsaj 1 mesec dni pred sklicano skupščino tako, da se lahko v klubih dogovorijo o glasovanju delegatov na skupščini). da napišemo in sprejmemo Poslovnik o vodenju skupščine, je UO slednje soglasno potrdil (4 člani prisotni, vsi ZA).

2. Upoštevali smo predlog s Skupščine, da imajo mladinci nastope na državnih prvenstvih zastonj, če to omogočajo sredstva BZS in tudi ta predlog smo soglasno potrdili. Sklep velja do preklica s strani UO glede na omenjena sredstva.

3. Na predhodno vlogo o sprejemu Barbare Jaki Barage v reprezentanco in dogovoru, da mora najprej izpolniti pogoj – kategorijo, UO odobri prijavo naknadno, ker so pogoji izpolnjeni, v kolikor vlagateljica vplača potrebno vsoto 100,00 € za prijavo.

4. UO sklene, da pripravimo razpis za sodnike bridža do konca septembra 2017 in ga pošljemo vsem klubom.

5. UO sklene na prošnjo Marjana Zadela, da bomo striktno podaljševali licence, ki zapadejo letos, v skladu s pravilnikom, ki smo ga sprejeli.

6. UO sklene, da BZS uradno pohvali in izda plaketo g. Vladimirju Uglešišču za njegov prispevek k razvoju bridža v Sloveniji. Vladimirja Uglešiča se ustno pohvali na podelitvi, plaketo pa se mu izroči naknadno. UO BZS

4.6.2016 - Redna skupščina Bridge zveze Slovenije - zapisnik

Sejo je vodil Baša Marko. Začetek seje ob 14:00
Prisotni z volilnimi glasovi:
Tolja Orač (BK Celje - 1 glas); Franc Gornik (BK Kočevje – 1 glas); Silva Mori (BK Maribor – 1 glas); Milka Višnar (BK Maribor – 1 glas); Richard Mick (BK Plesnik – 1 glas); Marko Baša (BK Postojna – 1 glas); Goran Bavčar (BK Tivoli – 1 glas); Jože Sadar (BK Žužemberk – 1 glas); Gregor Kit (ŠD Green's 31 – 2 glasova); Viljem Božo Jelen (Šaleški bridge klub - 1 glas); Nuša Gošnik (Šaleški bridge klub - 1 glas); Milica Marin (Štajerski Bridge klub - 1 glas); Silva Jamnik (Štajerski Bridge klub - 1 glas);
Ostali prisotni:
Marjan Zadel; Andrej Kosec; Aleksander Petrov

Dnevni red
• Ugotovitev sklepčnosti
Ugotavljeno je da je na skupščini prisotno 13 delegatov s 14 glasovi od možnih 14 glasov, kar znaša 100% udeležbo. Prisotni so torej vsi glasovi in skupščina lahko veljavno odloča.
izbira zapisnikarja in dveh overoviteljev
Predlog s strani predsednika BZS, da za delovnega predsednika izvolimo Marka Bašo, za zapisnikarja Jožeta Sadarja in za dva overovitelja Viljema Božota Jelena in Gorana Bavčarja, je bil soglasno sprejet, torej 14 glasov ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANI
• Letno poročilo in računovodski izkaz za leto 2015, poročilo NO in sprejem obeh prvo omenjenih aktov.
Zaradi odsotnosti Bojane Hrvatin (zakladnik), je letno poročilo prebral in razložil Tolja Orač. Poleg tega je Tolja prebral tudi poročilo o delu UO.
Poročilo NO BZS je ustno podal Franc Gornik, niso imeli pripomb na poročila.
Sprejem omenjenih aktov je bil soglasen torej 14 glasov ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANI
Podana je pobuda s strani Silve Jamnik Štajerski bridge klub, da se naloži UO BZS, da obravnava in sprejme Pravilnik o finančnem poslovanju in ga na spletni strani BZS tudi objavi.

• Volitve članov za UO in tekmovalno ter disciplinsko komisijo.
Predlog s strani predsednika BZS je bil, da se stari člani UO razrešijo in da glasujemo o novih članih, ki so isti razen tajnika, za katerega je predlagal Jožeta Sadarja. Torej v sestavi:
Tajnik : Jože Sadar.
Člani Upravnega odbora: Marko Baša (podpredsednik), Bojana Hrvatin (zakladnik), Stane sraka (delegat OKS).
Nadzorni odbor: Franc Gornik, Alfonz Šumer, Goran Bavčar.
Tekmovalna komisija: Miro Novak, Bogdan Rašula, Milan Pavlin.
Disciplinska komisija: Lija Ana Novak, Slobodan Kneževič, Egon Novak.
Na sami skupščini je bil podan še en predlog in sicer s strani Silve Jamnik Štajerski bridge klub, da se UO razširi še za enega člana in sicer Milico Marin.
Delovni predsednik je preveril pravilnik in ugotovil, da UO lahko sestavljajo predsednik in največ 5 članov, zato je ta predlog tudi dal na glasovanje.
Najprej smo glasovali o prvem predlogu za člane upravnega odbora, ki je bil tudi sprejet in sicer z 10 glasovi ZA, 2 glasova PROTI (Štajerski bridge klub) in 2 glasova VZDRŽAN (ŠD Green's 31).
Drugi predlog za člane upravnega odbora pa je bil zavrnjen in sicer z dvema glasovoma ZA (Štajerski bridge klub), 10 glasovi PROTI in dvema glasovoma VZDRŽAN (ŠD Green's 31).
Ker drugih predlogov za tekmovalno in disciplinsko komisijo ni bilo, je bil dan na glasovanje predlog s strani predsednika BZS.
Predlog je bil sprejet z 12 glasovi ZA, 0 glasov PROTI in 2 glasova VZDRŽAN (ŠD Green's 31).
• Sprejem novoustanovljenega kluba BK Novo mesto v BZS.
Prdlog je bil dan na glasovanje in je bil tudi soglasno sprejet. torej 14 glasov ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANI.
Skupščini se je pridružil predsednik BK Novo mesto Andrej Kosec ter vse prisotne pozdravil in se zahvalil za sprejem BK Novo mesto v BZS.
• Program dela in finančni plan za novo igralno sezono.
• Potrebno je čimprej (rok nekje do konca leta) dokončati vse pravilnike, ki so v delu.
• Potrebno je narediti razpis za strokovne kadre – klubske sodnike.
• Potrebno je odpisati zastarelo dotrajano opremo in kupiti novo.
• Potrebno je kupiti software.
Podan je bil predlog s strani Milice Marin, da se bridge vpelje kot interesno dejavnost v osnovnih šolah. Priložila je tudi elektronsko sporočilo s kontaktnimi osebami, na katere se moramo obrniti.
V debati je sodeloval tudi Grego Kit, ki predlaga, da se bridge najprej predstavi profesorjem in učiteljem, da lahko potem oni apelirajo na svoje učence.
Program dela je bil dan na glasovanje in sprejet z 11 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 3 glasovi VZDRŽAN (ŠD Green's 31 2 glasova in Štajerski bridge klub 1 glas)
• Razno.
• Predlog poslan s strani Šaleškega bridge kluba, ki je bil pisno posredovan na skupščino se posreduje na UO, ki naj se o tem predlogu opredeli
• Predlog s strani Milice Marin. Potrebno je natanko definirati stroške štartnin za juniorje, da ne pride do morebitnih zapletov
• Predlog s strani Jožeta Sadarja glede spremembe načina določanja reprezentance je bil že poslan UO, ki naj o tem odloča

Seja skupščine je bila zaključena ob 13:21.
Zapisal: Jože Sadar.
Rimske toplice, dne 4.6.2016.
Overovitelja:

Božo Jelen

Goran Bavčar
-------------------------------------------------------------------------------------
5.4.2016 - Redna seja UO Bridge zveze Slovenije - zapisnik

Sestanek upravnega odbora je sklical predsednik BZS z vabili članom kluba v Hotelu Mons v Ljubljani dne 5.4.2016 ob 17.30 uri z naslednjim dnevnim redom:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled realizacije dosedanjih sklepov
3. Terminski plan in zadolžitve nerešenih zadev
4. Organizacija Dnevov Slovenskega bridža 2016
5. Priprave na skupščino BZS
6. Razno

Točka 1.
Prisotni so vsi člani UO BZS in sicer: Tolja Orač, Marko Baša, Bojana Hrvatin, Stane Sraka in Sašo Petrov.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o predlaganem dnevnem redu, ki so ga prisotni soglasno sprejeli.

Točka 2.
Realizirano: Licenciranje
Koledar in organizacija državnih tekmovanj
Promocija bridža v medijih
Kadrovska in strokovna pomoč novoustanovljenim klubom

Nerealizirano ali delno realizirano:
Pregled in ažuriranje pravilnikov BZS.
Vzpostavitev kontaktov s šolami, univerzami, ministrstvom za šolstvo
Objave rezultatov v medijih
Povračilo promocije klubom za sezono 2014/2015

Točka 3.
Pregled in ažuriranje pravilnikov BZS:
pristojnost sprejemanja po statutu (Baša),
vsi člani UO in Zadel pregledajo pravilnike, ugotovijo neskladja s prakso in predlagajo popravke
posebej preveriti kategorizacijski pravilnik, tč. 8 (Baša)
Vzpostavitev kontaktov z ministrstvom za šolstvo: Tolja naslovi vlogo za izdajo dovoljenja oz. priporočila za posamezne ustanove
Objave rezultatov v medijih (kontakt vzpostavita Orač in Sraka)
Povračilo promocije klubom za sezono 2014/2015: sprovede se po kriterijih za predhodno leto na podlagi predloga izračuna (Zadel)

Točka 4.
Organizacija Dnevov Slovenskega bridža 2016: predsednik poda predlog za lokacijo Rimske terme v terminu 3.-5.6.2016 s stroškovnikom primerljivim z lanskim. Organizacijo prevzame sam.

Točka 5.
Priprave na skupščino BZS
Dnevni red predlaga predsednik, seznani, da UO in komisijam poteče mandat. UO soglaša, da se razpiše skupščina ter, da se predlogi za člane zbirajo v roku po statutu (15 dni pred skupščino)

Točka 6.
Zbere se ponudbe za nov software za obračun rezultatov (Petrov)
Povrnejo se stroški za izdelavo programa za obračun rezultatov (Petrov)

Ljubljana, 5.4.2016 Zapisnik sestavil:
Marko Baša
-----------------------------------------------------------------------------------------
16.6.2015 - Seja UO Bridge zveze Slovenije - zapisnik

Prisotni:
Tolja Orač, Bojana Hrvatin, Marko Baša, Aleksander Petrov in kot gost Marjan Zadel.
Zapisnikar je Aleksander Petrov.
Dnevni red:
1. Dodelitev sredstev za promocijo bridža na osnovi prejetih vlog klubov.
Upravni odbor je sprejel sledeče kriterije za refundacije:
Mala prireditev ... 20€
Srednja prireditev ... 40€
Juniorji - 25€ v primeru da se udleleži v sezoni, ko se začne udeleževati tekmovanj, vsaj 2 DP
Novinci (refundacija za tečaj) - 12€ v primeru da se udeleži vsaj 1 DP
Novinci se definirajo kot novi v bridžu, brez tujcev, brez prestopov, registracij za namen
tekmovanj in starih reaktiviranih
Dodelitev sredstev na osnovi vlog v sezoni 2013/2014:
ŠBK - 40€
Green's - 120€
Štajerski BK - 100€
Štajerski BK – 49€ (1 junior + 2 novinca)
Število novincev za sezono 2013/2014 pregledata Marjan Zadel in Aleksander Petrov.
2. Licence – nadaljevanje (glej prilogo).
Sprejme se izhodišča, ki jih je predstavil Marjan Zadel. Zadolžimo ga, da jih preoblikuje v
obliko osnutka pravilnika, ki se ga pošlje v pregled klubom.
Osnutek pravilnika bo objavljen na spletnih straneh BZS.
3. Obravnava osnovnih sredstev
Sprejme se sklep o delnem odpisu osnovnih sredstev v letu 2015 v višine 50%.
4. Pravilnik o razdelitvi točk za domače igralce in tujce, registrirane pri nas.
Sprejme se dopolnitev kat. pravilnika: Za prvenstvo klubov in za naziv igralca leta se štejejo
le točke matičnih clanov BZS
5. Pravila o naslovih in nagradah na »odprtih prvenstvih« v Sloveniji.
Člani BZS, ki zmagajo na državnih prvenstvih dobijo titulo državni prvak Slovenije.
6. Pravila o dodelitvi točk na EP, SP, Olimpijadah itd …… ter na vzporednih turnirjih.
Doda se novo formulo za obračun kategorizacijskih točk.
7. Pravila o pravicah, ki izhajajo iz obvezne pristopnine 150,00 evrov po klubu v sezoni.
Iz plačane pristopnine ima vsak klub pravico do nastopa enega moštva v A skupini Lige, v
kolikor to moštvo ni uvrščeno, ima pravico do nastopa dveh moštev v B skupini Lige. Če
moštva ne nastopijo ali ne izkoristijo vseh bonitet v Ligi v tekoči sezoni, se sredstva klubom
ne vračajo.
Predlog sprejet.
8. Pristojnost organizacije DP vnesemo v pravilnik, kontingenti in osnova za njih bodo izdelani
po zaključku sezone najkasneje do 31.7. vsako leto.
Pristojnost za spremembe, odvzem organizacije in spremembo načina tekmovanja v smislu
boljše realizacije ima UO BZS.
Gostitelje državnih prvenstev se dodeljuje po ključu udeležbe v predhodni tekmovalni sezoni.
Marjan Zadel pripravi kvote do 15.7. v sezoni.
9. Spremembe koledarja in pooblaščenca
Osnutek koledarja pripravita v sodelovanju s tekmovalno komisijo Tolja Orač in Marjan Zadel
do 15.7 in ga pošljeta klubom v obravnavo.
UO lahko v primeru višje sile spreminja koledar.
10. Izdelati in sprejeti je treba etični kodeks bridž izveze Slovenije, sedaj je besedilo
"spodbuja športno etiko in fair play" in ga izvajat.
Kršenje kodeksa obravnava disciplinska komisija, ki izreka tudi disciplinske ukrepe.
Sprejmemo sklep, da se prevede etični kodeks, ki velja v EBL in ga soglasno sprejme kot
veljavnega.
11. Razno.
Sprejmemo sklep, da se nabavi Licenco Magic Contest za vodenje državnih tekmovanj.
Nakup v višini 570 € + DDV izvede Tolja Orač.
Aleksander Petrov pripravi internetni servis za objavljanje rezultatov državnih tekmovanj.
BZS v ta namen plačuje letni pavšal 250€.
Zapisal Aleksander Petrov, 16.6.2015
----------------------------------------------------------------------------------------
31.5.2014 - Redna skupščina Bridge zveze Slovenije - zapisnik

Zapisnikar - Aleksander Petrov
Overovitelja - Zadel Marjan in Jože Sadar
1. Prisotnost
BK Celje - Tolja Orač
BK Kočevje - Franc Gornik
BK Ljubljana ne obstaja več
BK Maribor - Bojana Hrvatin, Irena Rančigaj
BK Plesnik - pooblastilo Marjan Zadel
BK Postojna - Marko Baša
BK Tivoli - Marjan Zadel
BK Žužemberk - Jože Sadar
Š.d. Green's 31 - Stane Sraka
Šaleški bridge klub - jih ni bilo
Štajerski bridge klub - Milica Marin
tajnik Aleksander Petrov
Skupščina je sklepna..
2. Letno poročilo in izkazi
Poročilo je soglasno sprejeto
Vsa osnovna sredstva se uničijo.
Sredstva za promocijo bridga - klubi pripravijo poročila o aktivnostih in vloge za refundacijo sredstev za
sezono 2013/2014 do 31. julija 2014.
UO se zadolži da obravnava vloge in razdeli sredstva do 30. septembra 2014.
3. Novi član nadzornega odbora
Alfonz Šumer, soglasno sprejeto
4. Program dela za novo sezono 2014/15
Soglasno sprejet.
Pripravimo poročilo o marketinških in drugih promocijskih dejavnostih v sezoni 2013/2014.
5. Razno
Jože Sadar - Oblačila za državno reprezentanco. Zveza sofinancira, znesek bo dorečen kasneje.
Aleksander Petrov
Logarska dolina, junij 2014 Bridge zveza Slovenije
----------------------------------------------------------------------------------------
5.9.2013 - Izredna skupščina Bridge zveze Slovenije - zapisnik

1. Ugotovitev sklepčnosti, izbira zapisnikarja in dveh overoviteljev.
Prisotni:
Bk Postojna
Bk Kočevje (pooblastilo Tolja Orač)
Bk Tivoli
Šaleški BK
Bk Maribor 2 člana
Bk Celje
Green's 31
Skupščina je sklepčna.
Mankajoči: BK Plesnik, BK Ljubljana
Overovitelji: Zlata Forjanič, Marko Baša
2. Sprejem novega statuta.
Sprememba - skupščina se sklicuje vsaj 30 dni pred sejo.
Skupščina sprejme soglasno novi statut.
3. Sprejem Štajerskega bridge kluba v zvezo.
Skupščina potrjuje sprejem Štajerskega BK v BZS. 1 oseba se vzdrţi.
4. Finančni plan
Spremembe
Finančni plan se sprejme s popravkom v točki pogostitve, sredstva v višini 1000€
se prenesejo na promocijo. Franc Con Lampe je proti finančnemu planu.
5. Razno
Vzpostaviti kriterije za sprejem novih klubov v BZS.
Bk Ţuţemberk se sprejme v BZS. En član se vzdrzi.
Celje, 5.9.2013 Zapisnikar:
Aleksander Petrov
Overovitelja: Zlata Forjanič Marko Baša
----------------------------------------------------------------------------------------

5.9.2013 - Seja UO Bridge zveze Slovenije - zapisnik

1. Seminar za pridobitev sredstev iz proracuna.
Zmago Ţibert organizira seminar. Predvidoma v Topolšici.
2. Predlogi za promocije
Zveza ima na razpolago namenska sredstva za refundiranje promocij.
3. Razdelitev sredstev (rep./prom.)
Sprejmemo poročilo o reprezentančnem fondu ki ga je pripravil Marjan Zadel.
S sklepom UO se po novem delijo sredstva 25% - 75%
4. Novi klubi, kriteriji za včlanitev
Zadolţimo Staneta Srako za pripravo predloga kriterijev za včlanitev in podelitev
glasovalnih pravic v BZS. Rok 6 mesecev.
5. Povrnitev stroškov Pavlin - Rojko
UO sprejme sklep da se sredstva povrnejo.
6. Licence
UO Marjana Zadela zadolţi, da izbere ekipo in kriterije za licenciranje v roku 1
meseca. Soglasno sprejeto.
Celje, 5.9.2013 Zapisnikar: Aleksander Petrov
----------------------------------------------------------------------------------------

1.6.2013 - Redna skupščina Bridge zveze Slovenije - zapisnik

Sejo je vodil predsednik BZS Tolja Orač. Seja se je pričela ob 10:00.

Prisotni: Tolja Orač (BK Celje), Franc Gornik (BK Kočevje), Ivan Šuštar, Majda Fujs (BK Maribor), Marko Baša (BK Postojna), Marjan Zadel (BK Tivoli), Stane Sraka (BK Greens 31), Viljem Božo Jelen (ŠBK Velenje), Marjana Plesnik (BK Plesnik).

Ostali prisotni: Franc Con Lampe - Nadzorni odbor.

Dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti: prisotnih je 10 od možnih 11 delegatov,
kar znaša 91%. Prisotna je večina delegatov in skupščina lahko veljavno odloča.

Izbira zapisnikarja in dveh overoviteljev: zapisnikar je Petrov Aleksander, overovitelja pa Majda Fujs in Stane Sraka.

Soglasno sprejeto.

2. Poročilo NO o letnem poročilu in računovodskih izkazov za leto 2012.
Sprejem letnega poročila in računovodskih izkazov za leto 2012.

Poročilo Franc Con Lampe /oddano upravnemu odboru/.
Blagajna se mora nemudoma uvesti - Jelen.

Skupščina soglasno sprejema poročilo NO.
Skuščina sprejme zaključni račun in letno poročilo za leto 2012.
7 za, 3 proti (proti Šaleski BK 1 ,BK Maribor 2).

3. Sprejem novega statuta. Skupščina soglasno sprejema nov statut.

4. Program dela za novo igralno sezono.

Skupščina soglasno sprejema program dela za novo igralno sezono 2013 – 2014.

5. Razno: A/ obravnava prošnje gospe Marin za sprejem
Štajerskega bridge kluba v Bridge zvezo Slovenije.

Prošnji ugodimo, v kolikor bodo izpolnjeni pogoji, ki jih je predstavnica
kluba v ustanavljanju ga. Marin navedla v prošnji.

UO sprejme sklep o sprejemu članstva novega kluba potem, ko bo ustanovljen
in ga da v potrditev delegatom na naslednji skupščini.

Soglasno sprejeto.

B/ ureditev pravilnikov

UO se zadolži, da uredi pravilnike na naslednjih področjih:

- Finančno področje
- Licence
- Tekmovalno področje

Finančni plan postane v bodoče del programa dela BZS.
Branislava Protego se sprejme kot častnega člana BZS.
Soglasno sprejeto.

Vsi sklepi so bili sprejeti. Seja skupščine je bila zaključena ob 12:30.

Zapisal: Aleksander Petrov

Logarska dolina, dne 1.6.2013
-----------------------------------------------------------------------------------------

2.6.2012 - Zapisnik redne seje skupščine Bridge zveze Slovenije v hotelu Primus, Ptuj

Sejo je vodil predsednik BZS Tomaž Butina. Seja se je pričela ob 12:00.

Prisotni: Tolja Orač (BK Celje), Franc Gornik (BK Kočevje), Silvija Pehnec in Edo Čadež (BK Maribor), Marko Baša (BK Postojna), Marjan Zadel in Barbara Drinovec (BK Tivoli), Stane Sraka (BK Greens 31). Ostali prisotni: Franci Cvetko , predsednik BK Plesnik in dve članici BK Plesnik.

Odsotni: ŠBK Velenje, BK Ljubljana

Dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti: Prisotnih je 8 od možnih 10 delegatov, kar znaša 80 %. Prisotna je večina delegatov in skupščina lahko veljavno odloča.

2. Sprejem letnega poročila in izkazov za leto 2011: Skupščina soglasno sprejema zaključni račun in letno poročilo za leto 2011.

3. Sprejem BK Plesnik v Bridge zvezo Slovenije: Skupščina je soglasno sprejema BK Plesnik v Bridge zvezo Slovenije.

4. Volitve organov BZS:
4.1. Za predsednika Bridge zveze Slovenije je izvoljen Tolja Orač.
4.2. Statut BZS se v četrtem stavku 1. člena spremeni: Sedež BZS je Gregorčičeva 7, 3000 Celje.
4.3. V Upravni odbor BZS so imenovani: Aleksander Petrov, Marko Baša, Milan Ranc in Stane Sraka
4.4. V Nadzorni odbor so izvoljeni: Tomaž Butina, Franc Gornik, Franc Lampe

Vsi sklepi, razen 4.4 so bili sprejeti soglasno. Pri sklepu 4.4 se je delegat Čadež vzdržal.

Seja skupščine je bila zaključena ob 13:25

Ptuj, dne 2.6.2012

Tomaž Butina
-----------------------------------------------------------------------------------------

21.10.2011 Skupščina BZS
Prisotni: Mi. Marin, Pehnjec, Zadel, Gornik, Orač, Mark. Baša, Petrov in predsednik Butina

- Sprejeto finančno poročilo za leto 2010.
- Nadzornemu svetu BZS je potekel mandat, skupščina sprejme sklep, da se mu podaljša do naslednje skupščine. Nadzorni svet BZS naj poda mnenje v zvezi s finančnim poročilom.
- BK ŠD Green's 31 soglasno sprejet v BZS.
- BZS pokrije izgubo PRIMUS SWORD BRIDGE FESTIVAL-a in sicer Zadelu 785€, Petrovu 625€, Drinovčevi 175€ in Vavpetiču 125€.
- BZS ohrani Bridge festival Primus tudi v bodoče in je finančno udeležen z vnaprej določenimi sredstvi.
-----------------------------------------------------------------------------------------

19.5. 2011
Prisotni Butina, Petrov, Zadel, Baša M.

- Soglasno sprejet nov Pravilnik o reprezentanci
- Zadel pripravil finančni načrt reprezentance, ki je soglasno sprejet
- Dnevi Slovenskega bridža se organizirajo po načrtu.
- Upravni odbor določi zahteve za organizacijo in vodenje Državnih prvenstev za
tekomovalno sezono 2011/2012 in izbere najboljšo ponudbo.
- Prošnja Maruše Baše za financiranje nastopa na Svetovnem mladinskem prvenstvu v Opatiji se sprejme soglasno. Povrne se vse stroške prijave in nastanitve na tekmovanju.